Vormsel

De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf haar begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen tezamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het Bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.
Het Vormsel in Laarbeek
Heeft u vragen over het Vormsel, dan kunt u contact opnemen via het parochiesecretariaat, Kerkstraat 3, Beek en Donk. Tel: 0492-461216.

Voor jongeren worden er ook tal van activiteiten georganiseerd door de jongerenafdelingen binnen ons bisdom.

Kijk hiervoor maar eens op:

Facebook.com/jongbisdomdenbosch of  http://www.jongkatholiek.nl/agenda

Heb je vragen over geloof, zingeving enzovoort laat het ons weten,

we komen graag met je in gesprek en zijn te bereiken via het secretariaat 0492-461216

De Vormselviering 2023 is in de Michaelkerk te Beek en Donk op

21 april 2023 om 19.00 uur.