Doop

De oorsprong
De doop wordt vermeld in de bijbel waar Jezus zich laat dopen door Johannes de Doper. Ook de leerlingen van Jezus pasten de dooppraktijk toe. Op de pinksterdag na de hemelvaart van Jezus werden ruim 3000 mannen gedoopt en zo ging dat door in alle christelijke gemeenten die ontstonden.
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen een stuk over de doop. Hij beschouwt de doop als een begrafenis van de oude mens, waarna de nieuwe mens in Christus uit het watergraf opstaat. In de brief van Paulus aan de Galaten wordt de doop een “bekleed worden met Christus” genoemd.

De apostel Petrus vergelijkt de doop met het verhaal van de zondvloed. Net zoals Noach en zijn gezin door het water heen gered werden, zo ook de gelovige, aldus Petrus.

In de Rooms-Katholieke Kerk beschouwt men het vormsel en het doopsel tezamen als volmaakte Geestesdoop.

Jezus zegt aan het begin van alle vier de evangeliën dat Hij niet gekomen is om slechts met water te dopen, maar met de Geest en met vuur. Verder zegt Hij, dat de mens moet worden wedergeboren uit water en Geest.

De doop geschiedt door water en met het uitspreken van een bepaalde formule. De woorden van de “doopformule” staan in Mattheus 28 vers 19. Daar luidt de opdracht van Christus aan zijn leerlingen:

Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

De doop vindt dus plaats onder het uitspreken van: Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.

Dopen in Laarbeek In de katholieke kerk is het gebruikelijk dat bij de doop ook een naam wordt gegeven. Men spreekt dan van een doopnaam. Bij voorkeur geeft men een doopnaam uit het Nieuwe Testament of de naam van een heilige. Soms wordt een kind genoemd naar een peetoom of peettante. Bij het kiezen van peetouders let men erop dat men 1 peetoom en/of peettante kiest, deze moet 16 jaar of ouder zijn, gedoopt, 1e communie en vormsel hebben ontvangen

Met de ouders die het kind willen dopen, wordt een gesprek gevoerd over de betekenis van het Doopsel. Ook krijgt u voldoende materiaal aangereikt, om u te helpen bij de samenstelling van de doopviering. De voorbereiding op de doopviering is altijd op een dinsdagavond en wordt gehouden in Beek en Donk. De doopouders zijn verplicht deze doopvoorbereidingsavond te bezoeken. Mocht u daarvoor niet in de gelegenheid zijn kan uw kindje niet worden gedoopt en zult u dus moeten kiezen voor een andere doopdatum met een andere voorbereidingsavond.

Indien u uw kind of uzelf wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met tel. 0492-461216 of per mail: info@eustachiusparochie.nl.

Met ingang van 1-1-2018 worden de kindjes van onze Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout gedoopt in onze kerken en daar staat geen vergoeding tegenover omdat het belangrijk is dat kinderen in onze parochie-gemeenschap worden opgenomen. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd van harte welkom.
Voor kinderen uit een andere parochie waarvoor het wenselijk is dat deze kinderen in een van onze Laarbeekse kerken zullen worden gedoopt vragen we een vergoeding van € 100,00.