Beleidsplan

Begin oktober presenteerde Bisschop De Korte zijn beleidsplan voor het Bisdom.
Onderstaand de volledige teksten:

SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN
BELEIDSPLAN VOOR HET BISDOM ’S-HERTOGENBOSCH

WOORD VOORAF
In 2009 publiceerde bisschop Hurkmans de beleidsnota Groeien in geloof, geloven in groei. Vandaag presenteer ik een nieuw beleidsplan. Vanzelfsprekend bouw ik voort op de visie van mijn voorganger. In het leven, ook het leven van een bisdom, bestaat er immers altijd veel continuïteit. Maar tegelijkertijd vormt deze nota een actualisatie met natuurlijk een eigen toon en duidelijk eigen accenten.

De afgelopen maanden heb ik in mijn nieuwe bisdom veel reizen gemaakt. Reizen naar de dekenaten en naar een aantal parochies. In het bisschopshuis in ’s-Hertogenbosch ontving ik talloze mensen. Het resultaat van al deze ontmoetingen en gesprekken vindt u in deze nota. Voor mijzelf vat ik mijn indrukken samen; voor de lezer die het bisdom al veel langer kent, vormt de tekst een spiegel. Hopelijk zult u veel herkennen. Op basis van mijn observaties heb ik ook een aantal beleidsvoornemens geformuleerd. U vindt ze verspreid door de tekst en keurig op een rijtje aan het einde van deze nota.

Over de titel boven deze nota heb ik lang nagedacht. Uiteindelijk is het Samen bouwen in vertrouwen geworden. In 2013 publiceerde ik een boek onder te titel Bouwen in vertrouwen. Dat gold voor mijn toenmalige bisdom Groningen-Leeuwarden; dat geldt ook voor mijn huidige bisdom ’s- Hertogenbosch

In een aannemersgezin ben ik opgegroeid. Bouwen heb ik dus als kind al meegekregen. Op mijn eigen manier ben ik in het voetspoor van mijn vader getreden. Als priester en bisschop mag ik immers een bijdrage leveren aan de opbouw van de Kerk van Christus.

Maar ik kan dat vanzelfsprekend niet alleen. Bij mijn installatie op zaterdag 14 mei zei ik dat een bis- schop op zijn kop kan gaan staan maar alleen niets kan bereiken. Graag nodig ik dan ook alle gedoop- ten van ons bisdom uit hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap. Pastoraat vormt een gezamenlijke opdracht van allen die gedoopt zijn, gewijden en leken. Wij worden door de Heer uitgenodigd samen te bouwen aan onze hedendaagse Kerk, met hoop en gelovig optimisme. De apostel Paulus schrijft dat geloof leidt tot hoop (Romeinen 5,5). Mijn hoop is uiteindelijk gefundeerd in God zelf. Hij laat niet varen het werk van zijn handen.

Bij mijn bisschopswijding in 2001 koos ik als motto Confidens in Christo, in vertrouwen op Christus. Zijn vriendschap vormt de bron van mijn dagelijks werk als bisschop. Ik hoop dat ook vele diocesanen van ons bisdom vanuit mijn bisschopsspreuk willen leven en werken. Laten wij samen onze Kerk opbouwen in vertrouwen op Christus maar ook in onderling vertrouwen jegens elkaar. Vanuit gelovig vertrouwen kunnen wij bouwen aan de katholieke geloofsgemeenschap van het bisdom ’s-Hertogenbosch waarvan Christus het centrum vormt.

Intens dankbaar ben ik voor de buitengewoon hartelijke ontvangst van de afgelopen maanden. Ik wil met u katholiek christen en voor u bisschop zijn. Zullen wij samen de weg van het geloof bewandelen, Gods toekomst tegemoet?

’s-Hertogenbosch, oktober 2016
Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch