Persbericht 29/6/2021

Persbericht

In ons bisdom, het bisdom ’s-Hertogenbosch, is de bisschop met zijn staf steeds bezig om een zo goed mogelijke verdeling te maken van de nog beschikbare geestelijken. Op dit moment zijn er nieuwe benoemingen van geestelijken en veranderingen in werkplekken die ook consequenties hebben voor onze parochie, voor Laarbeek.

Met de benoeming van Pastoor Verbraeken in Waalwijk is pastor De Jong hier in zijn plaats gekomen en is pastoor Seidel benoemd als waarnemend pastoor voor onze parochie.

In 2020 is pastor Lê in onze parochie gekomen voor 50 % en voor 50 % in de Lambertusparochie in Helmond, waar eerwaarde heer Seidel pastoor is. Pastor Lê krijgt de mogelijkheid om vanaf 1 juli een volledige benoeming in Helmond te aanvaarden. Wij respecteren hierin de keuze van het bisdom en de keuze van pastor Lê. Wij willen onze hartelijke dank uitspreken voor de bijdragen die pastor Lê in die korte tijd heeft geleverd aan onze parochie. Met diverse mensen uit de parochie heeft hij contacten gelegd en waar mogelijk bijgestaan in moeilijke en/of vreugdevolle momenten.

Ook waarnemend pastoor Seidel zal zijn waarneming voor onze parochie beëindigen om alle aandacht aan zijn werk in Helmond te geven. Pastoor Seidel willen wij bedanken voor zijn inzet en ondersteuning van onze parochie. Achter de schermen heeft hij veel werk verzet en pastor De Jong en het parochiebestuur ondersteund. Hartelijk dank hiervoor.

Om pastor De Jong te blijven ondersteunen in de pastorale- en managementtaken van de parochie is pastoor Van de Laar door de bisschop gevraagd die taak op zich te nemen. Pastoor van de Laar is pastoor in Uden en wordt onze waarnemend pastoor vanaf 1 juli.

Wij zijn blij dat we een waarnemend pastoor hebben gehouden en wensen waarnemend pastoor Van de Laar alle succes toe in zijn ondersteuning aan onze parochie.

Wij spreken de hoop uit dat veranderingen en aanpassingen positief bijdragen aan ons geloof en onze inzet voor onze parochie en het kerkelijk leven in de vier kernen.

Laten we mét de ons toevertrouwde geestelijken ‘samen verder bouwen in vertrouwen.’