Vormsel

De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf haar begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen tezamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.

Het Vormsel in Laarbeek
Heeft u vragen over het Vormsel, dan kunt u contact opnemen via het parochiesecretariaat, Kerkstraat3, Beek en Donk. Tel: 0492-461216.

 

Voor jongeren worden er ook tal van activiteiten georganiseerd door de jongerenafdelingen binnen ons bisdom.

Kijk hiervoor maar eens op:

Facebook.com/jongbisdomdenbosch of  http://www.jongkatholiek.nl/agenda

Heb je vragen over geloof, zingeving enzovoort laat het ons weten,

we komen graag met je in gesprek en zijn te bereiken via het secretariaat 0492-461216

        _________________________________________________________________

Laarbeek, 17 maart 2021

Beste Ouders/verzorgers,

Ondanks alle beperkingen en moeilijkheden van deze corona-tijd, willen wij als parochie toch de mogelijkheid bieden om het Vormsel te doen. Veiligheid gaat echter boven alles en het zal op een aantal punten helaas anders moeten dan we gewend zijn.

Wij hopen via Teams een vijf- of zestal online lessen te geven voor alle jongeren van Laarbeek die graag hun Vormsel willen doen. Wij zorgen ook voor een vormselproject en voldoende begeleiding in de onlinebijeenkomsten.

Wij streven naar groepjes van 3 tot 4 voor de Vormselviering (-en), maar houden ook rekening met hoe groot het groepje wordt. Voorlopig gaan we nog uit van uiterlijk 10 personen per gezin. Yolanda zal zorgen voor een mooie en kindvriendelijke muzikale omlijsting.

Tot en met 28 maart is het mogelijk om je aan te melden en in april hopen we per week een les aan te bieden. Afhankelijk van de groepen zullen wij de (verschillende) Missen inplannen in mei of uiterlijk juni. Helaas moeten we wel een slag om de arm houden met alle data in verband met corona, de veiligheid en wat op dat moment mogelijk zal zijn.

Deze omstandigheden zijn verre van ideaal, maar we hopen op uw begrip. Wij gaan in ieder geval proberen om ook in 2021 een mooi Vormsel te vieren.

We hopen zo spoedig als mogelijk verdere data te geven voor de online-lessen.

U kunt zich aanmelden per mail: info@eustachiusparochie.nl. Dan sturen wij u een aanmeldformulier toe.

De kosten voor het Vormsel zijn € 40,00.  Zou u dit bedrag willen overmaken op rekeningnummer NL40Rabo 0105 023 078 met vermelding van: Vormsel en de naam van uw kind. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Pastor G. de Jong