Nieuws

In verband met het Corona-virus zijn onze kerken niet of beperkt toegankelijk.
U kunt onze vieringen online volgen via deze link. Tevens worden de vieringen live gestreamd via Omroep Kontakt

Parochiegids.
Met de fusie van de Laarbeekse kerken tot de parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout is er veel veranderd. Achter in de kerken liggen meeneem exemplaren van onze parochiegids.

Per 01-01-2016 is de restitutie-regeling in Aarle-Rixtel en Beek en Donk niet meer van toepassing.
In Lieshout en Mariahout was deze regeling al eerder afgeschaft.

Hiervan heeft ook een artikel in de MooiLaarbeekKrant gestaan en is in elke kerk door een persoon van het parochiebestuur deze mededeling voorgelezen.

Parochiebestuur Laarbeek.

Per 1-1-2020 kosten misintenties in onze parochie € 10,00

Het bisdom heeft onder het kopje ANBI de cijfers over 2019 geplaatst.

 


Bericht inzake de Leonarduskerk te Beek en Donk 

De Leonarduskerk is sinds 2013 niet meer in gebruik als ruimte voor kerkdiensten. Al die tijd heeft dit gebouw leeg gestaan; er zijn wel een paar initiatieven voor hergebruik geweest, onder andere door een plaatselijke initiatiefgroep en de dorpsraad. Deze initiatieven gingen hoofdzakelijk uit van een multifunctioneel centrum of een maatschappelijk functie als invulling.  

Tot echte concrete plannen hebben deze initiatieven echter nog niet geleid, meestal ook doorgebrek aan financiële middelen, naar wij hebben begrepen. Op dit moment heeft zich een bureau met ervaring in herontwikkeling van gebouwen naar wonen gemeld, dat op eigen initiatief een studie aan het maken is naar een nieuwe invulling voor de kerk en voor gebruik van het achter de kerk gelegen perceel. Deze studie richt zich in hoofdzaak op een hergebruik naar wonen in de vorm van lofts, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het karakter van de kerk. Mogelijk dat er ook een of meerdere ruimten in de plannen opgenomen kunnen worden voor gebruik door diverse groepen uit de Laarbeekse samenleving. Welke vorm van wonen het gaat worden is nog onderdeel van de studie. Het is mogelijk dat het om huurwoningen gaat voor jongeren en/of senioren in de sociale huursector. Een andere mogelijkheid is een vorm van beschermd wonen met 24 uurszorg. Op het achtergelegen perceel zouden grondgebonden woningen kunnen komen voor starters en/of aanleunwoningen voor senioren.  

De definitieve invulling zal mede afhangen van de medewerking in deze van de gemeente, het bisdom, het parochiebestuur en de gemeentelijke en rijksmonumentendienst. Belangrijk is ook of er draagvlak is bij omwonenden, de initiatiefgroep en de dorpsraad. En uiteraard ook de financiële haalbaarheid van de plannen, die nog allemaal onderzocht en doorgerekend moeten worden. Het parochiebestuur staat in ieder geval positief tegenover deze mogelijke herontwikkeling van het Leonarduskerkgebouw.  

Het parochiebestuur Zalige pater Eustachius van Lieshout