Synodale Raadpleging 2021-2023

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

Doe mee met de synodale raadpleging!

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de synodale raadpleging. In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in oktober 2023.

Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema’s aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema’s uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: VierenMedeverantwoordelijkheid voor missieDialoog in Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage graag in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via de onderstaande weblinkdie zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken:

Nederlands: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

Engels: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=EN

Hieronder volgen de thema’s en de vragen die in de weblink aan bod komen (de door de bisschoppen uitgekozen thema’s zijn onderstreept, en de bijbehorende vragen schuin gedrukt). U kunt zelf kiezen op welke thema’s en vragen u wilt ingaan, en er is ook nog de optie om uw mening te geven over andere onderwerpen.

Hoofdthema
Bij het verkondigen van het evangelie is een synodale kerk “samen op weg”.

Wat betekent ‘samen op weg’ voor u? Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in uw lokale kerk? Welke stappen kunnen er worden gezet om het ‘samen op weg zijn’ te vergroten?

Thema 1: Reisgenoten
In de Kerk en in de samenleving staan we zij aan zij op dezelfde weg. Om te kunnen spreken over “samen Kerk zijn”, moeten we ook de vraag stellen wie onderdeel is van dit “samen” in en buiten de kerk, om te zorgen dat we niemand vergeten.

Thema 2: Luisteren
Luisteren vereist een open geest en hart, zonder vooroordelen. Het lijkt wel of er tegenwoordig meer wordt gepraat dan geluisterd. En als er veel wordt gepraat, worden andere geluiden niet meer gehoord. Luisteren is een stuk lastiger dan praten. Om goed te kunnen luisteren moet je open staan voor de mening van de ander, en hier ook geen oordeel over vellen. Luisteren is heel belangrijk om “samen Kerk zijn” vorm te geven.

Thema 3: De mogelijkheden om ons uit te spreken
We zijn allemaal uitgenodigd om met moed en vrijmoedig te spreken, verbonden in vrijheid, waarheid en dienstbaarheid. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. Dit natuurlijk in alle vrijheid. Als iedereen mag vertellen wat belangrijk is, moet dit verhaal ook, ondubbelzinnig in liefde kunnen worden ontvangen. Ook moeten we kunnen zeggen wat belangrijk is voor ons.

Thema 4: Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof.

Wat betekent voor u het samen vieren van ons (katholiek) geloof? Krijgt u door het vieren zin om ‘samen op weg te gaan’, Kerk te zijn? Hoe inspireren gebed/meditatie/eucharistie u? Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God, door Jezus die zichzelf geeft aan u? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?

Thema 5: Medeverantwoordelijk voor missie
Synodaliteit staat in dienst van de missie van de Kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire leerlingen.

Wat ziet u als de missie van de Kerk? Ziet u waar ons geloof handen en voeten krijgt in het leven van iedere dag? Hoe helpt u mee aan de opdracht om het Evangelie te verspreiden? Hoe kunnen wij elkaar helpen om daar nog meer werk van te maken?

Thema 6: Dialoog in Kerk en samenleving
Dialoog vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar maakt ook wederzijds begrip mogelijk.

Wie komen we (als Kerk) allemaal tegen in onze wijk, dorp of stad? Hebben we oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt? Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld? Hoe kan de Kerk een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden in onze omgeving? Waar vindt in uw parochie het gesprek plaats tussen uw Kerk en de samenleving? Denkt u dat er kansen liggen voor de Kerk om in gesprek te gaan met de samenleving? Wat kan de Kerk leren van de samenleving?

Thema 7: Het gesprek met andere Christenen
De dialoog tussen christenen van verschillende herkomst, verenigd door één doop heeft een bijzondere plaats op de synodale weg. Ondanks de grote verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten tussen de verschillende christelijke kerken. Het is daarom belangrijk om, als we spreken over de “samen Kerk zijn”, ook te spreken over de verbondenheid met andere christenen.

Thema 8: Autoriteit en participatie
Een synodale kerk is een participerende en medeverantwoordelijke kerk. Om samen Kerk te zijn, is het ook belangrijk dat er genoeg mensen meedoen en verantwoordelijkheid willen dragen. De wijze waarop er leiding wordt gegeven binnen de kerk, heeft hier invloed op.

Thema 9: Onderscheiden en beslissen
Op een synodale wijze worden beslissingen genomen door onderscheiding, gefundeerd op een consensus die voortkomt uit de gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan de Geest. Beslissingen nemen is binnen de Kerk is meer dan zomaar een keuze maken of een meerderheid van stemmen. Er spelen vaak veel belangen, verlangens en emoties mee. Het onderzoeken van deze invloeden op de beslissing heet onderscheiden. Zo wordt geprobeerd om er achter te komen wat de Heilige Geest ons wil zeggen, via de gehele kerkgemeenschap.

Thema 10: Onszelf vormen in synodaliteit
De spiritualiteit van samen-op-weg-gaan is geroepen een lerend principe te worden voor de vorming van de menselijke persoon en van de christen, van families, en van de gemeenschappen. Als we samen Kerk willen zijn, samen op weg willen gaan, moeten we accepteren dat het niet altijd gaat zoals we verwachten. “Samen Kerk zijn” schept ook de verwachting dat we veranderen, onszelf vormen, en lerend onderweg zijn. Dat is namelijk wat samen-op-weg-gaan van ons vraagt.

Vragen
Heeft u een vraag over de weblink? Op deze pagina vindt u mogelijk uw antwoord. Mocht u toch nog een vraag hebben, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen.

Namens het bisdom danken wij u hartelijk voor alle bijdragen.

JBDB Synode vragenlijst 2

In oktober 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze bisschoppenvergadering wordt ook wel een Synode genoemd!

Wat heb ik daar mee te maken?
Het bijzondere aan deze komende synode is allereerst dat deze gaat over ‘synodaliteit’. Dat woord komt uit het Grieks en betekent ‘samen op weg zijn’. Iedereen die gedoopt is vormt samen Kerk!

Daarom de vraag: open je hart en laat van je horen! Dit is je kans!

Vanuit Rome zijn er 10 thema’s aangegeven om over te praten. De Nederlandse bisschoppen kozen er 3 uit om de focus op te leggen.
Dit is vragenlijst 2 en zal met name gaan over het thema ‘Medeverantwoordelijkheid in de missie’.

Met de inbreng vanuit de hele wereld wordt uiteindelijk een document opgesteld waarover de bisschoppen in oktober 2023 gaan vergaderen. Dat betekent dus dat jij invloed kunt hebben op de synode van 2023 en hoe we als Kerk daarna verder gaan!

Log in bij Google om je voortgang op te slaan. Meer informatie

Wat is je leeftijd?

Jouw antwoord

Algemeen: ‘Samen op weg zijn’!Ieder die gedoopt is, is onderdeel van Kerk zijn en wordt uitgenodigd hieraan mee te bouwen! Welke stappen kunnen er in de Kerk gezet worden om het ‘samen op weg zijn’ te vergroten?

Jouw antwoord

Hoe moet de kerk er voor tieners en jongeren er volgens jou uitzien?

Jouw antwoord

Thema 2: Medeverantwoordelijkheid in de missie. We worden allemaal opgeroepen om het Evangelie handen en voeten te geven en ons geloof uit te dragen in de wereld, zodat iedereen kan kennismaken met ons geloof. Zo zijn we samen Kerk! Ben je op één of andere manier actief in je parochie?

Ja, in een koor

Ja, als misdienaar

Ja, als lector

Ja, in een werkgroep (bijvoorbeeld communie of vormsel)

Ja, ik heb een andere taak

Nee, maar dat zou ik wel willen

Nee

Praat je met je vrienden of familie over je geloof?

Ja Nee Soms (ligt eraan wie het is)Als je wilt kun je dit toelichten…

Jouw antwoord

Kun je bij iemand terecht in de kerk/parochie als je een probleem hebt?

Ja Nee Weet ik niet

Als je hulp nodig hebt, weet je dan hoe je die in de kerk/parochie kunt vinden?

Ja Nee

Zijn er mensen in de kerk die je helpen om na te denken over bepaalde thema’s?

Ja Nee

Over welke dingen of situaties helpt de kerk je nadenken?

Jouw antwoord

Op maandagavond 7 maart 2022 organiseert Jong Bisdom Den Bosch een tweede online ontmoeting om dieper het gesprek aan te gaan op dit onderwerp. Ben je geïnteresseerd? Laat dan je e-mailadres achter en we sturen je de ontmoetingslink toe!

Jouw antwoord

Verzenden.

Formulier wissen

Persbericht 29-6-2021

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

 Persbericht

In ons bisdom, het bisdom ’s-Hertogenbosch, is de bisschop met zijn staf steeds bezig om een zo goed mogelijke verdeling te maken van de nog beschikbare geestelijken. Op dit moment zijn er nieuwe benoemingen van geestelijken en veranderingen in werkplekken die ook consequenties hebben voor onze parochie, voor Laarbeek.

Met de benoeming van Pastoor Verbraeken in Waalwijk is pastor De Jong hier in zijn plaats gekomen en is pastoor Seidel benoemd als waarnemend pastoor voor onze parochie. 

In 2020 is pastor Lê in onze parochie gekomen voor 50 % en voor 50 % in de Lambertusparochie in Helmond, waar eerwaarde heer Seidel pastoor is. Pastor Lê krijgt de mogelijkheid om vanaf 1 juli een volledige benoeming in Helmond te aanvaarden. Wij respecteren hierin de keuze van het bisdom en de keuze van pastor Lê.  Wij willen onze hartelijke dank uitspreken voor de bijdragen die pastor Lê in die korte tijd heeft geleverd aan onze parochie. Met diverse mensen uit de parochie heeft hij contacten gelegd en waar mogelijk bijgestaan in moeilijke en/of vreugdevolle momenten.

Ook waarnemend pastoor Seidel zal zijn waarneming voor onze parochie beëindigen om alle aandacht aan zijn werk in Helmond te geven.  Pastoor Seidel willen wij bedanken voor zijn inzet en ondersteuning van onze parochie. Achter de schermen heeft hij veel werk verzet en pastor De Jong en het parochiebestuur ondersteund. Hartelijk dank hiervoor.

Om pastor De Jong te blijven ondersteunen in de pastorale- en managementtaken van de parochie is pastoor Van de Laar door de bisschop gevraagd die taak op zich te nemen. Pastoor van de  Laar is pastoor in Uden en wordt onze waarnemend pastoor vanaf 1 juli.

Wij zijn blij dat we een waarnemend pastoor hebben gehouden en wensen waarnemend pastoor Van de Laar alle succes toe in zijn ondersteuning aan onze parochie.

Wij spreken de hoop uit dat veranderingen en aanpassingen positief bijdragen aan ons geloof en onze inzet voor onze parochie en het kerkelijk leven in de vier kernen.

Laten we mét de ons toevertrouwde geestelijken ‘samen verder bouwen in vertrouwen.’