Corona 2021

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021
AANTAL KERKGANGERS    Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit). Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve  meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur. Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.  Deze zijn te vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden  
RESERVEREN EN AANMELDEN Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te wordenVoor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaanKoorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;  de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gespuid;er tijdens het spuien/luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het spuien/luchten ook overigens alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd die te vinden zijn via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembleshttps://lci.rivm.nl/koren-zangensembles
MONDKAPJE Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
H. COMMUNIE UITREIKING De handwassing voor en na de communie moet gebeuren met schoon water en eventueel zeep. De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden. De H. Communie wordt uitgereikt met een daarvoor bestemd schepje of eucharistisch pincet.Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een hoestscherm geplaatst. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd. Van tong-communie moet worden afgezien.De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.
DOOPSEL   De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de dopeling te houden. Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt. Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.
EERSTE COMMUNIE De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie  is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd.Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.
VORMSEL De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar. De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het vormsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de vormeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. Dit kan worden bevorderd doordat de vormeling geknield is op een bidstoel, waardoor er meer afstand is tussen de gezichten van bedienaar en vormeling. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt. De vredeswens na de zalving gebeurt niet door het geven van een hand.Voor de zalving kunnen watten worden gebruikt.
WIJDING Een wijding is mogelijk conform nadere bepalingen die per bisdom door de diocesane bisschop zijn vastgesteld. Deze bepalingen bevatten voorzorgsmaatregelen die passend zijn bij het uitzonderlijke en het specifieke karakter van de wijding en bij de plaats waar en de omstandigheden waaronder de wijding plaatsvindt.  
BIJEENKOMSTEN BUITEN EN BEDEVAARTEN De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd.. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemenBij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje.  Persbericht 29-6-2021

 Persbericht

In ons bisdom, het bisdom ’s-Hertogenbosch, is de bisschop met zijn staf steeds bezig om een zo goed mogelijke verdeling te maken van de nog beschikbare geestelijken. Op dit moment zijn er nieuwe benoemingen van geestelijken en veranderingen in werkplekken die ook consequenties hebben voor onze parochie, voor Laarbeek.

Met de benoeming van Pastoor Verbraeken in Waalwijk is pastor De Jong hier in zijn plaats gekomen en is pastoor Seidel benoemd als waarnemend pastoor voor onze parochie. 

In 2020 is pastor Lê in onze parochie gekomen voor 50 % en voor 50 % in de Lambertusparochie in Helmond, waar eerwaarde heer Seidel pastoor is. Pastor Lê krijgt de mogelijkheid om vanaf 1 juli een volledige benoeming in Helmond te aanvaarden. Wij respecteren hierin de keuze van het bisdom en de keuze van pastor Lê.  Wij willen onze hartelijke dank uitspreken voor de bijdragen die pastor Lê in die korte tijd heeft geleverd aan onze parochie. Met diverse mensen uit de parochie heeft hij contacten gelegd en waar mogelijk bijgestaan in moeilijke en/of vreugdevolle momenten.

Ook waarnemend pastoor Seidel zal zijn waarneming voor onze parochie beëindigen om alle aandacht aan zijn werk in Helmond te geven.  Pastoor Seidel willen wij bedanken voor zijn inzet en ondersteuning van onze parochie. Achter de schermen heeft hij veel werk verzet en pastor De Jong en het parochiebestuur ondersteund. Hartelijk dank hiervoor.

Om pastor De Jong te blijven ondersteunen in de pastorale- en managementtaken van de parochie is pastoor Van de Laar door de bisschop gevraagd die taak op zich te nemen. Pastoor van de  Laar is pastoor in Uden en wordt onze waarnemend pastoor vanaf 1 juli.

Wij zijn blij dat we een waarnemend pastoor hebben gehouden en wensen waarnemend pastoor Van de Laar alle succes toe in zijn ondersteuning aan onze parochie.

Wij spreken de hoop uit dat veranderingen en aanpassingen positief bijdragen aan ons geloof en onze inzet voor onze parochie en het kerkelijk leven in de vier kernen.

Laten we mét de ons toevertrouwde geestelijken ‘samen verder bouwen in vertrouwen.’  

Aanpassingen website

We zijn momenteel bezig met wat (kleine) aanpassingen aan onze site omdat die vooral op mobiele telefoons soms niet heel goed leesbaar bleek en we een aantal actuele zaken wat overzichtelijker willen weergeven. Het kan echter zijn dat er tijdelijk wat informatie ontbreekt. Neem gerust contact met ons op bij vragen!

In memoriam: pater Arie Wester

Onze dierbare collega en vriend Pater Arie Wester is helaas overleden op Zondag Gaudete. Ik wens zijn familie, vrienden, onze parochianen, zijn Franciscaanse medebroeders en zijn oude collega’s bij het militaire ordinariaat heel veel sterkte toe. Heer geef hem de eeuwige rust.

In memoriam: Diaken Hans Bekx

PERSBERICHT

Wij zijn vrijdag 6 november opgeschrikt door het trieste bericht van het plotselinge overlijden van onze diaken Hans Beks.

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in onze parochie zalige pater Eustachius van Lieshout in Laarbeek. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten onze parochie. Daarnaast was hij actief om wekelijks diverse vieringen en uitvaarten in onze vier dorpskernen met veel overgave en inzet te verzorgen.

Wij wensen Tineke de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht bij dit plotselinge verlies.

Namens kerkbestuur

Kees van der Meij, vice-voorzitter

Henk van Eijndhoven, secretaris.