Gezins/kerkbijdrage 2021 en lid worden van de parochie, Tarieven 2021.

Op deze link kunt u wekelijks de vieringen volgen op zondag om 11.00 in de Michaelkerk.
Om 9.30 wordt om de week beurtelings de viering in de Servatiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-presentatie uitgezonden. Zie ons vieringenrooster voor meer details.

Kerkbalans 2021 met als thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Veel mensen denken dat de kerk genoeg geld heeft, maar nog te vaak moet uitgelegd worden dat onze kerkgebouwen en het (weinige) personeel dat onmisbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof, handenvol geld kost. Om u een beeld te geven van een aantal van deze kosten volgen hierna een aantal voorbeelden van  onze parochie over 2020. Zo kostte bijvoorbeeld het vaste personeel ongeveer 68.000 euro, bedroegen de zakelijke kosten van de gebouwen grofweg 133.000 euro, kostte de eredienst 18.000 euro en dan hebben we het nog niet over de kosten van groot-onderhoud.

Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden gratis inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor.

Om u een indruk te geven over de inkomsten waaruit we deze uitgaven kunnen betalen evenzo een aantal voorbeelden. Zo waren de opbrengsten in 2020 van de collectes in alle kerken om en nabij 10.500 euro in 2018 28613, brachten uitvaarten zo’n 18.650 euro en in 2018 23505 op en de kerkbijdragen ongeveer 47215 euro en  in 2018 57000. Deze bedragen zijn nog niet definitief. Het zal u duidelijk zijn, dat met het teruglopen van het kerkbezoek en het natuurlijke verloop van onze parochianen de opbrengst van de jaarlijkse kerkbijdragen evenzeer terugloopt. Slechts drie van de tien parochianen blijken nog bereid te zijn een financiële bijdrage te leveren aan de kerk, waarmee wij blij zijn, maar dat is lang niet genoeg. Zeker niet om het ideaal te bereiken dat de parochie zich heeft gesteld, namelijk het in stand houden van de huidige vier in gebruik zijnde kerkgebouwen voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Gezien de koersverschillen en de lage rente- standen zullen de opbrengsten duidelijk minder zijn dan een jaar daarvoor en we verwachten dan ook over 2020 een negatief resultaat te behalen. Nog niet alle cijfers zijn bekend over 2020 maar daaraan wordt druk gewerkt.

Elke gift is welkom van wie dan ook; de bijdragen zijn hard nodig en worden verantwoord besteed. Zij dienen een goed doel namelijk een Kerk met kerkgebouwen als plaatsen van rust en betekenis voor gelovigen en niet-gelovigen. En wees nu eens eerlijk, wat is in ons Brabant eigenlijk een kerkdorp zoals Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout zonder een vertrouwd en centraal kerkgebouw met herkenbare toren?

Doet u ook mee?

In tegenstelling tot andere jaren zullen dit jaar geen folders en formulieren huis aan huis worden bezorgd, maar als u mee wilt doen aan de actie Kerkbalans kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar de diverse rekeningnummers van uw eigen kerkdorp administratie;
-Aarle-Rixtel: NL 50 RABO 0101 4009 18
-Beek en Donk: NL 40 RABO 0105 0230 78
-Lieshout: NL 13 RABO 0128 9914 88
-Mariahout: NL 83 RABO 0128 9106 67

Bovendien vindt u achter in onze kerken formulieren om uw kerkbijdrage te regelen.
Verder vindt u informatie over onze parochie op onze website (www.eustachiusparochie.nl) en is onze centrale parochieadministratie bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00uur voor nadere informatie (telefoon 0492-461216 .)

Vrede en alle goeds voor u.

Parochiebestuur Zalige pater Eustachius van Lieshoutparochie.

Alle parochianen in Laarbeek die hun kerk een warm hart toedragen kunnen op elk moment een storting of overboeking doen aan hun parochiekerk om zodoende een steentje bij te dragen aan de onkosten die een kerk vandaag de dag allemaal heeft.
Uzelf kiest een manier en tijdstip uit om een overboeking te doen. Uzelf bepaalt de hoogte van het bedrag; dan betaalt u nooit te veel of te weinig.
Uzelf maakt de keuze om dit in termijnen te doen en ook is er de keuze om dit automatisch te regelen. Wel vragen we u om alleen de Rabobanknummers per kerk te gebruiken in verband met kostenbesparing voor de parochie .
De parochie is blij met elke gift en is u erg dankbaar.

Lid zijn/worden van onze parochie.

Enkele gebruikte termen:
Parochie: een gemeenschap van R.K. gelovigen (CIC.c.515). Een parochie is in Nederland territoriaal bepaald (CIC.c.518) aan de hand van de postcodes. De postcode van het kerklid bepaalt bij welke parochie hij/zij hoort.
SILA: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (010Sila)
SILA Stip: In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die door een kerkgenootschap, c.q. parochie, bij SILA als kerklid is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk. Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA. De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.

Wanneer moet ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden?
Alle gedoopte kerkleden zitten als het goed is in onze kerkledenadministratie.
Alle nieuwe kerkleden dienen eenmalig door de parochie bij SILA aangemeld te worden. Wanneer u wilt behoren tot onze parochie, is het belangrijk dat u zich aanmeldt:
– Nieuwe parochianen die komen wonen in het gebied van onze parochie.
– Kinderen die gedoopt worden; de burgerlijke overheid geeft geen geboorte van kinderen van ouders met een SILA-stip door aan de kerkgenootschappen.
– Mensen die op latere leeftijd tot de kerk toetreden.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de parochie van de Zalige pater Eustachius van Lieshout door gebruik te maken van het formulier ‘ledenadministratie’ (zie hieronder bij ‘Formulieren’).
Wilt u de parochie financieel ondersteunen door deel te nemen aan de kerkbijdrage vult u dan ook het formulier ‘kerkbijdrage’ in (zie hieronder bij ‘Formulieren’).

Wijzigingen in bij ons bekende gegevens
Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, die voor ons van belang zijn om te weten, vult u ook dan het formulier ‘ledenadministratie’ zo volledig mogelijk in.

Formulieren

 

Inschrijvings/wijzigingsformulier
In te vullen bij:
– Aanmelden
– Uitschrijven
– Wijzigen gegevens

Formulieren kerkbijdrage
Wilt u gaan deelnemen aan de Kerkbijdrage, klik dan op één van de onderstaande links en vul de gevraagde gegevens in.
Machtiging Kerkbalans doorlopend
Eenmalige machtiging

Inleveren
U kunt de betreffende formulieren inleveren bij:
– de administratie van uw kerk
– het parochiecentrum in Beek en Donk
– of stuur een mail aan info@eustachiusparochie.nl met het formulier als bijlage

Heeft u vragen over de kerk, kerkbijdrage, misintenties enz. belt u gerust tijdens openingsuren naar het parochiecentrum in Beek en Donk (0492-461216).

Goed om te weten:
Uw bijdrage aan kerkbalans valt onder “Giften aan goede doelen” of “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”.
Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl.

Wat gebeurt er met uw betaalde kerkbijdrage/gezinsbijdrage?

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( eventueel overig personeel( 1 medewerkster hoofdsecretariaat voor 20 uur per week, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Beste mede-parochianen van Laarbeek,

In 2015 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 77.139,00 euro binnengekomen.
In 2016 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 72.802,00 euro binnengekomen.
In 2017 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 70.638,00 euro binnengekomen.
In 2018 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 56.641,00 euro binnengekomen.

In 2019 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 51.178,00 euro binnengekomen.

In 2020 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van 47.215,00 euro binnengekomen.

 

Onze hartelijke dank aan alle gevers van onze parochie.
We hopen in 2021 weer op een mooi resultaat. Doet u ook dit jaar weer mee?

We zullen er hard aan moeten werken om de parochie te kunnen laten draaien, immers minder inkomsten en meer uitgaven is interen op het saldo.

Namens het Parochiebestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout,
penningmeester

 

Tarieven 2021 Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Misintenties € 10,00
Dopen inclusief doopkaars géén vergoeding, vrijwillige bijdrage altijd welkom
Dopeling niet uit Laarbeek € 100,00
Eerste Heilige Communie € 40,00
H. Vormsel € 40,00
Huwelijksviering incl. kaars € 380,00
Jubileumviering € 290,00

Voor het houden van concerten/ uitvoeringen in een van onze kerken of in de kapel rekenen wij kosten ivm stoken en elektra, toezicht enz. Kosten bedragen € 100,00 voor het gebruik van het gebouw.
Voor de planning kunt u bellen naar het hoofdsecretariaat in Beek en Donk 0492 461216.

Uitvaartdienst incl. 12 H. Missen in te vullen door nabestaanden, met of zonder avondwake € 475,00 gedaan door een priester/assistent van onze eigen parochie.

Voor een engelenuitvaartdienst ( kinderen tot en met 12 jaar)  worden de kosten van € 237,50 in rekening gebracht.( dit is de helft van de gewone uitvaartdienst).

Wanneer men een andere geestelijke prefereert dan de geestelijken van onze parochie, kunnen daar extra kosten voor in rekening gebracht moeten worden.

Volledige verzorging viering in crematorium kosten € 475,00 inclusief 12 H. Missen.

Woorddienst zonder communie op elke locatie met absoute,  kosten € 350,00.

“Aangeklede” absoute met liedjes en gebeden kosten € 250,00.

“Droge” absoute (weesgegroet, wierook) kosten € 150,00.

 

Tarieven begraafplaatsen Laarbeek.

Begravingskosten € 590,00

Grafrechten/Columbariumrechten, Urn grafrechten (eerste 20 jaar) absoute 
inclusief onderhoudskosten bij te vestigen graf.

Enkel graf (enkel diep) € 1.120,00
Enkel graf (dubbeldiep) € 1.350,00
Dubbel graf (2x enkel diep) € 2.240,00
Dubbel graf (2x dubbeldiep) € 2.700,00
Kindergraf (enkel diep) € 560,00

Grafrechten verlenging 10 jaar inclusief alg. onderhoud
(ook columbarium en urnengraven vallen hieronder)

Enkel graf (enkel diep) € 606,00
Enkel graf (dubbel diep) € 746,00
Dubbel graf (2x enkel diep) €1.212,00
Dubbel graf (2x dubbel diep) €1.492,00

Kindergraf (enkel diep)  € 303,00

 

Nu ten tijde van Corona  een maximum aantal aanwezigen bij een begrafenis in de kerk voorgeschreven is, is er gezien de recente praktijk behoefte aan andere vormen van afscheid nemen van de gestorvene. Enige aanpassing tijdens deze corona periode lijkt de parochie wenselijk.

Bij voorbaat dank voor uw begrip 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over de tarieven rondom de kerkhoven kunt u voor Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout bellen met Adri Vogels.

voor Lieshout is dit Toon Maas.