Gezins/kerkbijdrage 2017 en lid worden van de parochie, Tarieven 2017.

Alle parochianen in Laarbeek die hun kerk een warm hart toedragen kunnen op elk moment een storting of overboeking doen aan hun parochiekerk om zodoende een steentje bij te dragen aan de onkosten die een kerk vandaag de dag allemaal heeft.
Uzelf kiest een manier en tijdstip uit om een overboeking te doen. Uzelf bepaalt de hoogte van het bedrag; dan betaalt u nooit te veel of te weinig.
Uzelf maakt de keuze om dit in termijnen te doen en ook is er de keuze om dit automatisch te regelen. Wel vragen we u om alleen de Rabobanknummers per kerk te gebruiken in verband met kostenbesparing voor de parochie (Zie hieronder).
De parochie is blij met elke gift en is u erg dankbaar.

Beste parochianen van Laarbeek,

Op 1-1-2015 was de oprichting van de Nieuwe Parochie met de naam Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout. De tijd tikt door en 1-1-2017 hebben we al weer gehad. Het was in 2015 en 2016 zoeken met en naar elkaar om dingen geregeld te krijgen. Uw parochiebestuur had genoeg om handen om zoveel mogelijk zaken te regelen en zijn nog steeds bezig en zoekende naar de juiste weg. Dingen zijn veranderd of worden nog veranderd maar we hopen dat eenieder zich thuis blijft voelen in de kerk.

Gelukkig zijn er heel veel mensen die steunen, helpen ( denk aan alle vrijwilligers) en bijdragen aan de broodnodige inkomsten.
Hartelijk dank aan alle personen die een bijdrage aan zijn of haar kerk hebben gedaan.

Ook u kunt bijdragen aan de opbouw van een gezonde parochie om toch ook voor de toekomst garantie te bieden van het voortbestaan van de kerk voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dus wilt u bijdragen aan uw kerk, uw gift is van harte welkom.

Voor de mensen in onze kernen hier nog even de bankrekeningnummers op een rijtje:
Aarle-Rixtel NL 50 RABO 0101 4009 18
Beek en Donk NL 40 RABO 0105 0230 78,
Lieshout NL 13 RABO 0128 9914 88
Mariahout NL 83 RABO 0128 9016 67
op naam van Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout .

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen belt u gerust naar uw secretariaat of naar het hoofdsecretariaat.

Met dank en vriendelijke groet,
Parochiebestuur van Laarbeek
Pastoraal team van Laarbeek en assistenten.

Lid zijn/worden van onze parochie.

Enkele gebruikte termen:
Parochie: een gemeenschap van R.K. gelovigen (CIC.c.515). Een parochie is in Nederland territoriaal bepaald (CIC.c.518) aan de hand van de postcodes. De postcode van het kerklid bepaalt bij welke parochie hij/zij hoort.
SILA: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (010Sila)
SILA Stip: In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die door een kerkgenootschap, c.q. parochie, bij SILA als kerklid is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk. Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA. De gemeente weet zelf niet bij wèlk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wel dàt mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene behoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.

Wanneer moet ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden?
Alle gedoopte kerkleden zitten als het goed is in onze kerkledenadministratie.
Alle nieuwe kerkleden dienen eenmalig door de parochie bij SILA aangemeld te worden. Wanneer u wilt behoren tot onze parochie, is het belangrijk dat u zich aanmeldt:
– Nieuwe parochianen die komen wonen in het gebied van onze parochie.
– Kinderen die gedoopt worden; de burgerlijke overheid geeft geen geboorte van kinderen van ouders met een SILA-stip door aan de kerkgenootschappen.
– Mensen die op latere leeftijd tot de kerk toetreden.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de parochie van de Zalige pater Eustachius van Lieshout door gebruik te maken van het formulier ‘ledenadministratie’ (zie hieronder bij ‘Formulieren’).
Wilt u de parochie financieel ondersteunen door deel te nemen aan de kerkbijdrage vult u dan ook het formulier ‘kerkbijdrage’ in (zie hieronder bij ‘Formulieren’).

Wijzigingen in bij ons bekende gegevens
Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, die voor ons van belang zijn om te weten, vult u ook dan het formulier ‘ledenadministratie’ zo volledig mogelijk in.

Formulieren

Formulier ledenadministratie
In te vullen bij:
– Aanmelden
– Uitschrijven
– Wijzigen gegevens

Formulieren kerkbijdrage
Wilt u gaan deelnemen aan de Kerkbijdrage, klik dan op één van de onderstaande links en vul de gevraagde gegevens in.
Machtiging Kerkbalans doorlopend
Eenmalige machtiging

Inleveren
U kunt de betreffende formulieren inleveren bij:
– de administratie van uw kerk
– het parochiecentrum in Beek en Donk
– of stuur een mail aan mbeniers@eustachiusparochie.nl met het formulier als bijlage

Heeft u vragen over de kerk, kerkbijdrage, misintenties enz. belt u gerust tijdens openingsuren naar het parochiecentrum in Beek en Donk (0492-461216).

Goed om te weten:
Uw bijdrage aan kerkbalans valt onder “Giften aan goede doelen” of “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”.
Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl.

Wat gebeurt er met uw betaalde kerkbijdrage/gezinsbijdrage?

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( eventueel overig personeel( 1 medewerkster hoofdsecretariaat voor 24 uur per week, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Beste mede-parochianen van Laarbeek,

In 2016 is er aan kerkbijdrage in geheel Laarbeek een bedrag van € 72.802,00 binnengekomen.
Onze hartelijke dank aan alle gevers. Wij hopen in 2017 weer op een mooi bedrag. Doet u ook dit jaar weer mee?

De actie kerkbalans loopt en onze vrijwilligers gaan op pad of zijn al bij u langs geweest. Neemt u even de tijd om alles te lezen?
Ook kunt u natuurlijk zelf kiezen en zelf een bedrag op de rekening van uw kerk overboeken op een moment dat het bij u het beste uitkomt. Met iedere bijdrage zijn we blij.

In 2015 ontving onze parochie aan kerkbijdragen € 77.139,00. In 2016 was het eindbedrag € 72.802,00, het verschil bedraagt € 4.337,00 minder.

Namens het Parochiebestuur van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout,
penningmeester

Tarieven 2017 Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout

Misintenties € 11,00
Dopen inclusief doopkaars € 50,00
Dopeling niet uit Laarbeek € 100,00
Eerste Heilige Communie € 40,00
H. Vormsel € 40,00
Huwelijksviering incl.kaars € 370,00
Jubileumviering € 280,00

Voor het houden van concerten/ uitvoeringen in een van onze kerken of in de kapel rekenen wij kosten ivm stoken en electra, toezicht enz. Kosten bedragen € 100,00 voor het gebruik van het gebouw.
Voor de planning kunt u bellen naar het hoofdsecretariaat in Beek en Donk 0492 461216.

Uitvaartdienst incl. 12 Missen met of zonder avondwake € 450,00 gedaan door een priester/assistenten van onze eigen parochie.
Wanneer men een andere geestelijke prefereert dan de geestelijken van onze parochie, zullen daar extra kosten voor in rekening gebracht moeten worden omdat ook wij hiervoor een rekening krijgen gepresenteerd.

Begravingskosten € 560,00
Colombariumkosten -plaatsingskosten € 200,00

Grafrechten/Columbariumrechten, Urngrafrechten (eerste 20 jaar)
inclusief onderhoudskosten bij te vestigen graf.

Enkel graf (enkel diep) € 1.050,00
Enkel graf (dubbeldiep) € 1.265,00
Dubbel graf (2x enkel diep) € 2.100,00
Dubbel graf (2x dubbeldiep) € 2.530,00
Kindergraf (enkel diep) € 525,00

Grafrechten verlenging 10 jaar inclusief alg. onderhoud
(ook columbarium en urnengraven vallen hieronder)

Enkel graf (enkel diep) € 570,00
Enkel graf (dubbel diep) € 700,00
Dubbel graf (2x enkel diep) €1.140,00
Dubbel graf (2x dubbel diep) €1.400,00